کوچینگ سازمانی

بهاتی برای سازمان شما دو مسیر و راهکار سازمانی را پیشنهاد می دهد:

الف)  در صورتی که از مشکل پرسنل سازمان خود، آگاهی داشته باشید و می خواهید  مسیر شغلی (career)، مهارت های مدیریتی و رهبری و ... کارکنان سازمان خود  را بهبود دهید ما می توانیم از روش های زیر برای بهبود سازمان استفاده  کنیم:

leadership coaching

career coaching

ب) در صورتی  که از مشکل پرسنل سازمان خود آگاهی نداشته باشید ما ابتدا سازمان شما را  عارضه یابی کرده و سپس دوره های آموزشی متناسب با نیاز شما را طراحی و اجرا خواهیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست برگزاری دوره های کوچینگ سازمانی، لطفا با ما تماس بگیرید.