کوچینگ

کوچینگ شغلی یکی از روش های موثر برای افزایش کارآیی و اثربخشی کارکنان، حل تعارضات بین کارکنان، بهبود ارتباطات سازمانی، کار تیمی و ... است. هدف کوچینگ، تقویت مهارت ها و افزایش  شایستگی های افراد با کمک خود آنهاست.

ما در بهاتی به دو روش زیر می توانیم به شما کمک کنیم: