قیمت خدمات


لیست قیمت خدمات بهاتی


عنوانواحد
قیمت
توضیحات
طراحی پلن تیم بیلدینگ
 (بدون اجرا توسط تیم بهاتی)
طرح
8 میلیون تومان
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر نفر بعدی مبلغ  دویست هزار تومان اضافه می شود

اجرای کامل تیم بیلدینگ (ویژه مدیران)
نفر ساعت
600 هزار تومان
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

در صورت اجرای تیم بیلدینگ، طراحی پلن هزینه جداگانه ندارد.
اجرای کامل تیم بیلدینگ (ویژه کارشناسان)
نفر ساعت
400 هزار تومان
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

در صورت اجرای تیم بیلدینگ، طراحی پلن هزینه جداگانه ندارد.
کوچینگ سازمانی مدیران
نفر ساعت
500 هزار تومان
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

کوچینگ سازمانی کارشناسان
نفر ساعت
300 هزار تومان
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

کوچینگ شغلی فردی مدیران
ساعت
1/2 میلیون تومان
Leadership Coaching
کوچینگ شغلی فردی کارشناسان
ساعت
800 هزار تومان
Career Coaching
دوره
5 میلیون تومان

آمادگی مصاحبه شغلی (خارج کشور)
دوره
۱۵ میلیون تومان


برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.