CSR

گروه آموزشی و کوچینگ بهاتی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود و ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به خدمات ما دارند،

اقدامات زیر را طرح ریزی و اجرا می کند:


  • بورسیه استفاده از خدمات بهاتی برای افراد دارای معلولیت
  • بورسیه افراد ساکن در استان های محروم کشور و ارائه خدمات رایگان به آنها