کوچینگ سازمانی

وچینگ سازمانی با هدف تقویت مهارت‌های نرم کارکنان انجام می شود.هر سازمان، به عنوان یک سیستم از مجموعه ای از افراد مختلف تشکیل شده و تمام این افراد برای رسیدن به هدف مشخص سازمان تلاش میکنند و باهم در تعامل می باشند. بنابراین عملکرد هر یک از افراد تاثیر مستقیم روی عملکرد کل سازمان نیز دارد.

کوچینگ سازمانی (Organizational Coaching)، فرایندی است که با هدف تقویت مهارت‌های فردی و بین فردی کارکنان و مدیران، افزایش رضایت شغلی و سود دهی سازمان انجام می شود. این روش کوچینگ، به مدیران و کارکنان به عنوان اجزای این سیستم کمک می کند تا در این فرایند با کمترین اشتباه حرکت کنند تا به هدف نهایی سازمان برسند. برای افزایش اثربخشی کوچینگ سازمانی از تیم سازی استفاده می شود.


بهاتی برای سازمان شما دو مسیر و راهکار سازمانی را پیشنهاد می دهد:

الف)  در صورتی که از مشکل پرسنل سازمان خود، آگاهی داشته باشید و می خواهید مسیر شغلی (Career)، مهارت های مدیریتی و رهبری و ... کارکنان سازمان خود را بهبود دهید ما می توانیم دو نوع از خدمات کوچینگ به شرح زیر را برای بهبود سازمان شما ارائه دهیم:

Leadership Coaching

Career Coaching

ب) در صورتی  که از مشکل پرسنل سازمان خود آگاهی نداشته باشید ما ابتدا سازمان شما را  عارضه یابی کرده و سپس دوره های آموزشی متناسب با نیاز شما را طراحی و اجرا خواهیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست برگزاری دوره های کوچینگ سازمانی، لطفا با ما تماس بگیرید.