تیم سازی (Team Building)


تیم سازی می تواند تجربه ای باشد که در داخل شرکت شما رخ می دهد، یا تجربه یک روز کاری در خارج از سازمان، یک روز در طبیعت، خانه روستایی و یا حتی یک گذار شهری

آنچه در تیم سازی اتفاق می افتد، شناخت بیشتر اعضای یک تیم، حس همبستگی، درک هدف مشترک و تمرین برای با هم بودن و با هم ماندن است.

ما برای ساده کردن انجام فعالیت های تیم سازی، این برنامه ها را در سه مرحله مجزا، برنامه ریزی و اجرا می کنیم:1- طراحی پلن تیم سازی: هر طرح برای نیمروز (4 ساعت) است و شامل همه فعالیت ها، هدف و نتیجه فعالیت، زمانبندی و نحوه اجرای هر آنها است.2-  اجرای برنامه تیم سازی: در این بخش متخصصان تیم بهاتی اجرای فعالیت ها را به عهده دارند و همه ویژگیها و تعاملات را مشاهد می کنند و بر اساس آن تغییراتی در راستای هدف ایجاد میکنند.
3- مشاوره قبل و بعد از اجرا: شامل آموزش اجرای فعالیت ها برای تیم هایی که خودشان تمایل به اجرای برنامه دارند، ارائه بازخورد و روش کاربرد فعالیت ها در روتین های کاری در پایان هر برنامه است.

شما میتوانید هر مرحله را به صورت مستقل سفارش دهید و یا همه مراحل یک برنامه را درخواست کنید. به هر حال بهاتی برای قدرت بخشیدن به تیم شما کنار شماست.

برای درخواست برگزاری هر یک از سطوح فوق در سازمان شما، لطفا با ما تماس بگیرید.